Zarzą­dzanie Przedsię­bior­stwem to dla każ­dej fir­my poję­cie naj­bar­dziej klu­czo­we ze wszy­stkich po­jęć, wo­kół któ­rych się (...)
Wy­cena Przedsię­bio­rstwa coraz czę­ściej sta­je się po­żą­da­ną in­for­ma­cją dla ucze­stn­ików ryn­ku (Właś­cicieli, Zarzą­dów oraz (...)
Ideą usług Outsourcingu Finansowego jest połą­czenie dwóch podstawo­wych rzeczy: (A) możli­wości skorzystania z usług specjalisty w (...)
Biz­nes plan w obec­nych wa­run­kach ryn­ko­wych przy­bie­ra coraz to wię­ksze zna­cze­nie. Czę­sto bo­wiem za­rząd po­szcze­gól­nych (...)
Prowadzenie fir­my wy­ma­ga po­dej­mo­wa­nia decy­zji na pod­sta­wie do­kład­nie przy­go­to­wa­ne­go roz­po­zna­nia. Roz­po­zna­nie (...)
Aktualności
15-08-2015: Audyt Zarządzania Finansami - 50% taniej
Niniejszym informujemy wszystkich naszych obecnych, jak i przyszłych klientów, że począwszy od dnia 15 sierpnia 2015 do dnia 30 września 2015 wprowadziliśmy promocję (...)
01-07-2015: Nowe dotcje UE - nowa perspektywa
Uprzejmie informujemy że na stronach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ukazał się aktualny harmonogram naboru wniosków oraz planów (...)
22-01-2015: RESTRUKTURYZACJA PRZDSIĘBIORSTW ... ważny sukces naszej firmy
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż rozpoczęta w 2012 roku restrukturyzacja przedsiębiorstwa (naszego klienta) w roku 2014 przyniosła wymierne efekty. (...)

Działamy od 2003 rokuWspółpracujemy z:Jesteśmy członkiem:Zaufali nam:Zaufali nam:Domay Consulting ul. Madalińskiego 8/107, 70-101 Szczecin | NIP: PL 852-179-09-19 | REGON: 812003843 | BRE Bank S.A. MultiBank Nr konta: 63 1140 2017 0000 4102 0306 6511

design by Ars Atelier